Prijímame bez prijímacích skúšok!

Môžeme sa pochváliť, že až 95 percent našich absolventov nájde uplatnenie v praxi. Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie je jedinou svojho druhu na Slovensku. U nás sa minulosť prelína s budúcnosťou, tradícia s víziou a spoločne tvoria modernú európsku vzdelávaciu inštitúciu 21. storočia. FMMR ponúka zapojenie študentov do výskumu, stáže v priemyselných podnikoch s perspektívou dobrého zamestnania, podnikové štipendiá, príležitosť študovať v angličtine, ale aj výmenné pobyty na zahraničných univerzitách.
Spolupracujeme s renomovanými svetovými univerzitami. Okrem iných s RWTH Aachen, Tohoku University Sendai, Imperial College Londýn, NTH Trondheim, TU Berlin, University of Technology Helsinki-Espoo, Laval University Québec, Bergakademie Freiberg, MISIS Moskva, TU Stuttgart, AGH Krakow, Miškovecká univerzita, ale aj VŠB Technická univerzita v Ostrave. Výsledkom celosvetovej spolupráce je mnoho vedeckých výstupov, ktoré prekročili rámec svojej doby, priekopnícky posunuli rozvoj poznania a ovplyvnili budúci vývoj vo svojom odbore.
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie predstavuje vzdelávanie nasmerované k požiadavkám trhu práce nasledujúcich desaťročí. Už dnes pociťujú oblasti informačných technológií, robotiky, mobility či medicínskej techniky extrémny dopyt po špecialistoch na výrobu a vývoj materiálov. Metalurgia z pohľadu silného automotive priemyslu a spracovania kovov, predstavuje veľký priestor pre uplatnenie doma na Slovensku. Rovnaký trend vykazuje odvetvie recyklácie. V nasledujúcich rokoch sa očakáva obrovský rast dopytu po odborníkoch na celom svete.